Tumblelog by Soup.io
  • freeway
  • nieprzypadek
  • kurtkuhbein
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2019

Reposted frommessedup messedup viaszydera szydera
Charging.
Reposted fromincomperta incomperta viaszydera szydera
Ja to nawet lubię, kiedy coś spotyka mnie po raz pierwszy w życiu. To takie... odświeżające. I jakoś pocieszające, że jeszcze nie wszystko człowiek przeszedł i zna. 
— Jacek Podsiadło
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
2918 5673 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaszydera szydera
„Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym
oraz żeby kupił wszystko o czym marzył – bo tylko w ten sposób zrozumie,
że nie taki jest cel życia.”
— Jim Carrey
Reposted fromavooid avooid viaszydera szydera
Należę do tych osób, które wzruszają się smutnym losem przedmiotów nieożywionych: samotnej skarpetki bez partnera, zaśnieżonego pola, brutalnie oznaczonego śladami stóp, ostatniej jagody na gałązce.
— Deb Caletti
Reposted frommissljud missljud viaszydera szydera
6762 5d51 500
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
5948 f8b3 500
Reposted fromthetemple thetemple viaszydera szydera
Reposted fromshakeme shakeme viaszydera szydera
8545 7e83 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamagolek22 magolek22
Lekcja numer jeden: zawsze sprawiaj wrażenie, jakby nic, a przede wszystkim nikt nie był w stanie wytrącić cię z równowagi, zrozumiałaś?  Lekcja numer dwa: zachowuj się zawsze tak, jakbyś się świetnie bawiła.
— Sabine Both, "Przeprowadzka do siódmego nieba"
Reposted frommarysia marysia viamagolek22 magolek22
6390 7451 500
Jean-Luc Godard - Breathless, 1960
Reposted fromMothPersonality MothPersonality viaholymoly holymoly

August 19 2019

Już zwiędły kwiaty w bukiecie 
wydartym mi siłą z dłoni. 
Żyć to mi nie dajecie, 
lecz umrzeć mi nikt nie wzbroni...

— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Szliśmy ścieżkami, przechodziliśmy jakieś mostki, które miały poręcze z brzozowych żerdek, i to dobrze pamiętam. Wtedy to się stało. Patrzyłem na jej szczupłe obnażone ramiona, na wąskość jej rąk nad łokciem i nigdy dotychczas nie zaznane wzruszenie, czułość, zachwyt nie do nazwania, dławiły mnie w gardle. Nie miałem pojęcia, że to nazywa się miłość.
— Czesław Miłosz, Abecadło
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaolewka olewka
3295 2205
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
3160 dba0 500
Reposted fromvongoogen vongoogen viahagis hagis
2940 19c9 500
Reposted fromyikes yikes viahagis hagis
Nie można żałować miłości do człowieka, z którym chociaż przez chwilę było nam dobrze. To, że coś się skończyło w naszym życiu nie można traktować jako błąd.
— jakoś tak by to było
Reposted fromwrazliwa wrazliwa vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl